ارتباط با بخش های تابعه

بخشداری مرکزی شهرستان دزفول

ایمیل:             bakhsh_markazi_dezfoul@ostan-kz.ir                       تلفن:                                           فاکس:

 

بخشداری چغامیش شهرستان دزفول

ایمیل:             bakhsh_chaghamish@ostan-kz.ir                            تلفن: ۰۶۱۴۲۲۸۰۴۳۰                       فاکس: ۶۴۶۴۱۸۴۱۸۵

 

بخشداری سردشت شهرستان دزفول

ایمیل:             bakhsh_sardasht@ostan-kz.ir                                 تلفن: ۰۶۱۴۲۳۵۷۲۴۲                        فاکس:

 

بخشداری شهیون شهرستان دزفول

ایمیل:             bakhsh_shahyoun@ostan-kz.ir                               تلفن:                                           فاکس: