ارتباط با فرمانداری

آدرس فرمانداری:             خوزستان,دزفول , خیابان فرمانداری , روبروی شهرداری مرکزی

ایمیل:                               dezfulinfo@ostan-kz.ir

شماره پیامک:                  ۵۰۰۰۲۶۱۷۱

شماره فاکس:                 ۴۲۴۲۱۲۸۹

کدپستی:                        ۶۴۶۱۶۳۵۴۴۸

شماره تماس:                 ۳-۴۲۴۲۱۵۰۱