ارتباط با ما

آدرس:             خوزستان,دزفول , خیابان فرمانداری , روبروی شهرداری مرکزی

شماره پیامک: ۵۰۰۰۲۶۱۷۱

شماره فاکس:   ۴۲۴۲۱۲۸۹

کدپستی:         ۶۴۶۱۶۳۵۴۴۸

شماره تماس:   ۳-۴۲۴۲۱۵۰۱