معرفی معاونین فرماندار

 

 

 

 

 

 

آقای سید مهدی چلوی

معاونت سیاسی و اجتماعی