معرفی معاونین فرماندار

مهندس علی قلطاع ساز معاونت امور سیاسی

 

مهندس امیر یساری معاونت امور عمرانی

مهندس سید علی پژمان معاونت امور برنامه ریزی