معرفی معاونین فرماندار

مهندس علی قلطاغ ساز معاونت سیاسی فرمانداری دزفول