معرفی معاونین فرماندار

 

 

 

 

 

آقای حسین پوررکنی                                                                                                                                                                                                                                                                                     آقای سید مهدی چلوی

معاونت عمرانی و برنامه ریزی                                                                                                                                                                                                                                                                          معاونت سیاسی و اجتماعی