پوستر مدافعان سلامت

🇮🇷 *پوستر مدافعان سلامت*

🇮🇷 *سنگر همان سنگر است و مردم همان مردم*

🔵🖊روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول

۸۹۴