# گزارش به مردم

🔴 *# گزارش به مردم*

🔺 در اولین حضور علی فرهمند پور سرپرست فرمانداری ویژه دزفول در شهر امام این شهرستان ( در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۹۹ ) اهالی نسبت به نبود زمین و مکان مناسب جهت ساماندهی احشام منطقه معترض و پیگیر رفع مشکل بودند.

با پی گیری های سرپرست فرمانداری ویژه دزفول و حمایت منصور مخبر مدیر عامل شرکت شهید رجایی این مشکل چندین ساله برطرف و مکانی برای ساماندهی احشام شهر امام در نظر گرفته شد.

🔵🖊 روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول
۳ مردا ماه ۹۹

 

۷۱