هفته بسیج گرامی باد

🇮🇷 *هفته بسیج گرامی باد*

🔸 مقام معظم رهبری :
*می توان بسیج را بحق مکتبی ترین و مردمی ترین نیروی مقاومت جهانی نامید*.

🖋️ روابط عمومی و بسیج فرمانداری ویژه شهرستان دزفول
۱ آذر ماه ۱۳۹۹

۸

۱۲